25 rokov od druhej návštevy pápeža sv. Jána Pavla II.

Pápež Ján Pavol II. navštívil našu vlasť celkovo trikrát. 22. apríla 2020 bolo tomu už 30 rokov, čo prišiel k nám po prvýkrát. Bolo to iba na niekoľko hodín, ale bolo to hneď, iba štyri mesiace po páde komunistickej totality, 22. apríla 1990 ešte v rámci spoločnej Českej a Slovenskej Federatívnej republiky.
V tento historický deň, v roku 1990 v Bratislave, okrem iného povedal: „Nech je pochválený Pán za dar viery, ktorú vaši predkovia prijali, keď počúvali Božie slovo, ohlasované svätým Cyrilom a Metodom…, ktorí vynašli abecedu, zostavili gramatiku, začali prekladať Sväté písmo a liturgické knihy a položili základy vašej kultúry… Kto by chcel vytrhnúť kresťanskú vieru z kultúry a zo života slovenského národa, nemohol by pochopiť jeho dejiny, od tých najstarších až po dnešné.“
Významným činom a prejavením priazne bolo aj vymenovanie a vysviacka msgr. Dominika Hrušovského za biskupa pre Slovákov v zahraničí [1983]. Svoj vzťah k Slovensku prejavil napríklad aj tým, že do kardinálskeho zboru povolal aj dvoch Slovákov: Jozefa Tomka, ktorý bol šestnásť rokov prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov [1985] a Jána Chryzostoma Korca, ktorého po novembri 1989 ustanovil za nitrianskeho diecézneho biskupa [1991].
V čase medzi jeho druhou návštevou na Slovensku v roku 1995 a treťou v roku 2003, ako najvýznamnejší medzník možno označiť jeho stretnutie so Slovákmi v Bazilike sv. Petra v Ríme 9. novembra 1996. Vtedy okrem iného povedal:
Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami a kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií. Slovensko je povolané ponúknuť Európe predovšetkým dar viery v Krista a svojej oddanosti Panne Márii. A práve Presvätej Panne opätovne zverujem váš národ a zároveň udeľujem osobitné apoštolské požehnanie vám, tu prítomným, a celému slovenskému národu. Pochválený buď Ježiš Kristus!.“[1]
Druhýkrát pápež Ján Pavol II. prišiel už do samostatnej Slovenskej republiky v roku 1995. Bol v Bratislave, Šaštíne, v Košiciach (kde svätorečil košických mučeníkov Štefana Pongráca, Melichara Grodeckého a Mareka Križina) i v Levoči na Mariánskej hore. Neobišiel ani Vysoké Tatry.
Tretí a posledný raz k nám pápež sv. Ján Pavol II. Veľký napriek už veľmi slabému zdraviu prišiel v roku 2003. Navštívil Bratislavu, Trnavu, Banskú Bystricu a Rožňavu. V Bratislave slávil svätú omšu, počas ktorej blahorečil gréckokatolíckeho biskupa Vasiľa Hopku a rehoľnú sestru z Kongregácie sestier Svätého kríža Zdenku Schellingovú. V Trnave sa Katedrále sv. Jána Krstiteľa modlil pod slávnym zázračným obrazom Panny Márie Trnavskej.
Dnešný svet, možno ako nikdy predtým, potreboval práve takého proroka akým bol on: Obrana ľudských a náboženských práv, rodiny, nenarodeného života, ekumenizmus, mládež ale aj zápas za chu­dobný juh sveta, to boli témy, ktorým venoval svoj čas a energiu. Počas pontifikátu Jána Pavla II. boli tri jubilejné roky: jeden riadny – 2000 a dva mimoriadne: v roku 1983 Jubilejný rok vykúpenia a v roku 1987 Mariánsky rok.
Pápež Wojtyla bol pastier, ktorý sa stal hlasom mlčiacej a trpiacej Cirkvi za železnou oponou. Bol prorokom pokoja a mieru na rumoviskách dejín sveta a neohrozeným bojovníkom, ktorý tvrdo zápasil o kresťanskú identitu Starého kontinentu. Bol mužom, ktorý vždy stál na strane najslabších a zosobňoval lásku, ktorá nepozná strach, ani únavu.
Pápež Ján Pavol II. nám zanechal úžasné duchovné dedičstvo: príklad svätého života, utrpenia i smrti a aj poklad vo svojom učení, ktoré obsahuje 85 tisíc strán textu. Ján Pavol II. prechovával ohromnú úctu ku každému človeku a požadoval, aby mal každý človek garantované základné právo na život od počatia až po prirodzenú smrť a právo na slobodu vyznania. Pre neho bol každý človek dôležitý, preto nikdy o nikom nehovoril zle, ľahkovážne, či s pohŕdaním. Zároveň však neohrozene ohlasoval zjavenú pravdu, nelichotil svojim poslucháčom a nečakal na potlesk. S veľkou odvahou ohlasoval nepríjemné a nepopulárne pravdy viery. Išiel proti prúdu, neprijímal kompromisy ani relativizovanie Božích právd.
Počas svojho pontifikátu, ktorý trval 26 rokov a šesť mesiacov, absolvoval 104 pútnických ciest do 129 krajín, 144 ciest po Taliansku, vykonal vizitáciu v 784 farnostiach Rímskej diecézy a v Castel Gandolfo. Celkovo precestoval 1 271 000 km, čiže 31-krát okolo zeme. Napísal 14 encyklík, 15 apoštolských exhortácií, 11 apoštolských konštitúcií, štyridsaťpäť apoštolských listov, tridsať motu proprio a predniesol nespočetné množstvo príhovorov a kázní pri najrozličnejších príležitostiach. Svätorečil 482 ľudí a 1338 blahorečil. Dielo pontifikátu Jána Pavla II. je také veľké, že si ho možno vysvetliť len jeho svätosťou – úplným oddaním sa Ježišovi Kristovi cez Pannu Máriu – Totus tuus.
Svätý Ján Pavol II., oroduj za nás!

Ján Košiar

[1] Ján Pavol II.: Buďte vítaní. In: Slovenské hlasy z Ríma, roč. 45, rok 1996, č. 3 – 4, s. 4.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.