Šesťdesiatka Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme

SUSCM RimDňa 15. septembra, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie uplynulo 60 rokov od posviacky prvého kostola zasväteného sv. Cyrilovi a Metodovi na území Ríma a od slávnostného požehnania a otvorenia novej budovy Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Obe stavby vytvárajú jedinečný architektonický komplex, ktorý za desaťročia svojej existencie vryl do pamäti slovenských katolíkov i obyvateľov ľudí, žijúcich v našom okolí.
Oslavu 60. výročia otvorenia domu si pripomenieme 19. novembra 2023 slávnostnou svätou omšou poďakovania sa Pánu Bohu za tento dar pre náš národ a Cirkev. V októbri 2023 si v spolupráci so Slovenským historickým ústavom v Ríme pripomenieme aj vedúcu osobnosť slovenského exilu v Ríme a prvého rektora Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme Msgr. Štefana Náhalku.

Myšlienka Slovenského ústavu
Myšlienka na vybudovanie slovenskej ustanovizne vo Večnom meste sa prvýkrát zhmotnila v liste Dr. Stanislava Kaššovica z roku 1947 adresovanom Rev. Jánovi J. Lachovi, slovenskému kňazovi, veľmi aktívnemu medzi našimi krajanmi v USA.  Avšak k skutočnej realizácii tejto myšlienky prišlo až koncom päťdesiatych rokov minulého storočia, keď piati signatári Msgr. Štefan Náhalka, Msgr. Jozef Tomko, Don Ľudovít Macák SDB a pátri Michal Lacko SJ a Félix Litva SJ podpísali a rozoslali výzvu na založenie domu, ktorý mal niesť meno slovenských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda. Písal sa 27. december 1959. Dohoda o vzniku tejto novej inštitúcie vznikla o deň skôr v byte prof. Dr. Ing. Antona Bugana v Ríme, bývalého rektora Slovenskej vysokej školy technickej.  Slovenský katolícky svet žijúci v exile túto správu prijal s nadšením a temer hneď sa začalo diplomatické, duchovné ale i materiálne úsilie na získanie priazne, prostriedkov i najrozličnejších povolení, aby sa tento zámer mohol uskutočniť.
Najrozličnejších prekážok bolo veľmi veľa. Slovenskí kňazi a laici žijúci v Ríme však získali pre tento zámer slovenské inštitúcie v USA a Kanade. Išlo predovšetkým o komunitu slovenského benediktínskeho Opátstva sv. Andreja Svorada v Clevelande zosobnenú v postave opáta Teodora Kojiša, o otca biskupa Andreja Gregora Grutku z Gary v USA (štát Indiana) ako aj o jednotlivé slovenské fraternalistické inštitúcie, najmä Združenie slovenských katolíkov. Nemalé zásluhy na vzniku mal aj slovenský magnát Štefan Boleslav Roman žijúci v Kanade. Za pomoci slovenského kňaza Msgr. Jozefa Medového si budúci Ústav našiel svoje miesto na území suburbikárnej diecézy Porto Santa Rufina v severozápadnej časti Ríma. V tejto diecéze sa Slovákom dostalo pochopenie a prijatie. Biskupom bol tam dekan kardinálskeho zboru kardinál Eugèn Tisserant, ktorý na území svojej diecézy dňa 8. januára 1961 kánonicky zriadil Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda. Ústav bol úradne schválený aj dekrétom prezidenta Talianskej republiky 17. októbra 1961. Jeho dočasné sídlo bolo v maličkom jednoizbovom byte Msgr. Štefana Náhalku, na Via Concordia 1, v budove česko-slovenského kolégia Nepomucenum. Tam, v jeho izbe, sídlilo od roku 1956 aj Vydavateľstvo sv. Cyrila a Metoda.
Po nadobudnutí cirkevného i štátneho schválenia mohol Ústav začať svoju činnosť. Hlavnou úlohou bolo vybudovať dôstojné sídlo. Získané prostriedky postačovali na kúpu na pozemku na majetkoch grófa E. Manzzoliniho a s realizáciou stavby sa začalo v zime 1961. Kritériom bolo, aby bol dom otvorený v roku 1963 na 1100. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie dnešného Slovenska. Tak sa ja stalo.
Dňa l3. mája l963 pápež Ján XXIII. na generálnej audiencii posvätil základný kameň Ústavu a 14. septembra 1963 pápež sv. Pavol VI. prijal členov Ústavu ako i veľký zástup slovenských pútnikov žijúcich v exile na osobitnej audiencii. V príhovore vyzdvihol úsilie Slovákov mať v Ríme vlastný dom, ktorý by napomáhal rozvoj duchovných povolaní, bol domovom pre slovenských exulantov a zastrešoval by slovenskú vydavateľskú, vedeckú a dušpastiersku činnosť v slobodnom svete. Na druhý deň, na sviatok patrónky Slovenska, Panny Márie Sedembolestnej, sa títo účastníci zišli pred novučičkou budovou kostola a ústavu na Via Cassia 14,5 km. Posviacku kostola vykonal kardinál Tisserant a zároveň požehnal dom a slávnostne ho otvoril. Pre mnohých sa tento okamih javil nie ako malý, ale ako veľký zázrak. Bol to veľký okamih a jeho pozitívne a výnimočné dôsledky pre náš národ a Cirkev si uvedomujeme dodnes. Pre Slovákov a slovenskú cirkev sa tento dom stal vysunutým pracoviskom, miestom formácie pre slovenskú mládež v gymnáziu vedenom otcami saleziánmi, miestom neoficiálneho, ale funkčného a účinného diplomatického zastúpenia Slovákov pred Svätou stolicou, miestom produkcie náboženskej literatúry, pútnickým domom a v neposlednom rade významným duchovným centrom nášho národa.
V roku 1981 SÚSCM navštívil sv. Ján Pavol II. Túto návštevu možno právom považovať za prvú návštevu rímskeho pápeža u Slovákov. Učinil tak na „slovenskej pôde v Ríme“ nakoľko to vo vlasti pre komunistický režim nebolo možné. Dnes dom slúži naďalej ako slovenské centrum v Ríme. Zároveň je sídlom Pápežského slovenského kolégia pre kňazov, ktorí prichádzajú do Ríma na postgraduálne štúdia. Spolupracuje na rôznych vedeckých projektoch, organizuje krajanské stretnutia, zabezpečuje duchovné aktivity pre krajanov v žijúcich v Ríme a prijíma na prehliadku aj slovenské púte, ktoré do Ríma prichádzajú. V uplynulom období v spolupráci s inými inštitúciami vydal niekoľko publikácií. Dom je možné navštíviť, čo odporúčame najmä organizovaným zájazdom, je tu možnosť sláviť svätú omšu, vypočuť si výklad o dejinách domu, prezrieť priestory a pookriať na slovenskej pôde v Ríme. Šesťdesiat rokov od otvorenia domu a posviacky Kostola sv. Cyrila a Metoda je dôkazom, že myšlienka na slovenský dom v Ríme sa dobre ujala a najmä, že dostala požehnanie od nebeského Otca a ochranu Panny Márie Sedembolestnej.

Pavol Zvara, rektor Pápežského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.